Hændelser/stormfloder
English version

Stormfloden den 1. november 2006Indledning
Synoptisk vejr
Hirlam vejr
Observeret vandstand
Prognoser for vandstand
Konklusion

Indledning
Stormfloden den 1-2. november 2006 blev historisk. Under en kraftig nordenstorm steg vandstanden i de indre danske farvande i løbet af ca. 12 timer fra normalt niveau til rekordhøjde. Flere steder udviklede situationen sig livstruende, diger blev gennembrudt og redningsaktioner sat i gang. Der skete omfattende ødelæggelser, og det samlede antal erstaningssager efter stormfloden overstiger 3000.
Synoptisk vejr
Ved middagstid den 31. oktober lå der et lavtryk på 975-980 Hpa over det norske Vestlandet. I løbet af natten til den 1. november forplantede dette lavtryk sig sydpå over Sjælland og Sydsverige, for til sidst at smelte sammen med et sekundært, mindre dybt lavtryk, placeret over Ålandsøerne. De to lavtryk dannede tilsammen en langstrakt lavtrykszone, som først lagde sig over den centrale Østersø, og siden længere østpå, over de baltiske randstater. Samtidigt etablerede et højtryk sig vest for de Britiske Øer, og denne placering af høj/lavtryk gav fra om eftermiddagen den 1. november nordenvind over hele den skandinaviske halvø.

Der var først stærk storm (BF 11) over den østligste del af Nordsøen, og det gav ekstremt høje bølger (13 meter eller mere) ud for Norges vestkyst og sydpå ned mod Tyske Bugt. Efterhånden som stormvejret forplantede sig østover aftog vindstyrken noget, så nordenvinden nåede stormende kuling (BF 9) først over Kattegat, senere over den centrale Østersø.

Denne ret sjældne situation, med en bred nordstrømning der omfatter Kattegat og den centrale Østersø samtidigt eller næsten samtidigt, er særligt risikabel for de indre danske farvande. Den bevirker, at Bælthavet bliver 'stoppet til' med vand, der strømmer til fra begge sider. Derfor blev vandstanden rekordhøj, selv om vindstyrken ikke var det.

De danske 3-timers synopper viser et dyk i overfladetrykket over Kattegat omkring midnat den 1. november. På bagsiden af lavtrykket kommer et vindspring, idet vinden drejer skarpt fra vestlig eller vestsydvestlig retning til stik nord kl. 3 om morgenen. 10-meters vinden topper ca. kl. 6, ved en vindstyrke på 22-23 m/sek (BF 9). Ved Bornholm oplever man det samme trykfald og vindspring ca. 6 timer senere, men her når vindhastigheden kun op på 17-18 m/sek. Vindstyrken aftager herefter gradvist, idet trykket stiger til ca. 1020 hPa. Vindretningen holdes i nord i mere end 1½ døgn.

no plot no plot
3-timers synop fra Gniben/Sj.Odde (tv) og Hammer Odde på Bornholm (th). Msl tryk, 10m vindstyrke, og vindretning, 31 oktober - 2 november 2006. Alle tider er UTC tid (z), som er dansk lokal tid minus 1 time.

Maksimalvinden har været et stykke højere end 3-timers synopperne viser. Man måler en middelvind hvert 10. minut, og registrerer derudover de kraftigste vindstød. De højeste vindregistreringer i løbet af 1. november 2006 var på 24.5 m/s, altså lige på grænsen til stormstyrke (BF 9-10), målt ved Anholt og Hornbæk kl. 5-7 om morgenen. Man kan gå ud fra, at store dele af de åbne farvande har oplevet nord-nordøstenvind vind af denne styrke. Der blev samtidigt registreret vindstød op til 31.4 m/s (BF 11).

Hirlam vejr
DMI's vejrmodeller Hirlam-T og Hirlam-S, som dækker hele Nordsø-Østersø området, havde begge godt fat i lavtryksbane og vindforhold. Prognosen var tæt på den faktiske vejrudvikling.

Et lavtryk forplantede sig mod syd-sydøst, fra det norske Vestlandet ned over Sjælland/Skåne. Herunder går det i forbindelse med et sekundært lavtryk, som ligger placeret over Finske Bugt - Riga Bugt. Der blæser en stærk nordenstorm ind mod den Nordøstfrisiske kyst, og kl. 3 om morgenen er vinden drejet i nord(-nordøst) over Skagerrak, hvor lavtrykket netop har passeret (se figur herunder). Det sekundære lavtryk bevirker, at der også er nord-nordøstenvind over Østersøen nord for Gotland, mens den vestlige Østersø og farvandet syd for Gotland endnu oplever en moderat vind fra vest.

no plot
Hirlam-S prognose gld. til 1. november 2006 kl. 03z. v/Amstrup, DMI.

Seks timer senere har de to lavtryk forenet sig til en langstrakt zone der strækker sig fra de baltiske randstater ned mod Østersøen sydkyst. Stormen har toppet i Nordsøen, men der er vindstyrker op til BF 9 over Kattegat og Østersøen. Vinden er nu generelt drejet om i nord, kun den polske Østersøkyst oplever endnu en svag vestenvind. Bemærk, at det er denne vestenvind, der under mere normale forhold sørger for at transportere vand væk fra Bælthavet. I denne situation er vinden ikke kraftig nok til at generere en østgående transport af vand.

no plot
Hirlam-S prognose gld. til 1. november 2006 kl. 09z. v/Amstrup, DMI.

Animationer: Hirlam prognose for tryk og vind, gld. for Nordsø-Østersø området 31. oktober 2006 12z og 54 timer frem.

Hirlam-S (5km model)
Hirlam-T (15km model)

Observeret vandstand

Alle kyster i de indre danske farvande, med undtagelse af Bornholm og Limfjorden, blev ramt af stormflod som følge af stormvejret den 1-2 november. Stormen forhøjede vandstanden, først langs den tyske del af Vadehavskysten, især Elbens munding, siden i de indre danske farvande. Kattegat og Bælthavet blev ramt først, og farvandet syd for bælterne (den vestlige del af Østersøen) et 4-6 timer senere.

Ved en række stationer nåede vandet højere op end man har registreret tidligere, dvs. i løbet af de sidste 110-120 år. De fleste steder nåede niveauet op på 1.6-1.8 meter. Odense, som ligger i bunden af en nordvendt fjord, blev særligt hårdt ramt; her nåede vandstanden op over 2 meter. Landtangen 'Drejet' i fjordens munding blev overskyllet (kote 1.2-1.5 meter) og her blev en redningsaktion sat i gang. To drenge ville se nærmere på bølgerne, og måtte reddes af politiet da de stigende vandmasser afskar deres retræte. Også Storebæltsregionen og området syd for Bælthavet (Sønderjylland og de syddanske øer) blev hårdt ramt. Der var oversvømmelser både langs Fyns østkyst og Sjællands vestkyst, diger på Lolland og Lilleø (nord for Lolland) blev gennembrudt og evakuering kom på tale. Stormfloden kom ikke til at koste menneskeliv, men ca. 100 får druknede.

Vandstanden toppede først i det nordlige Kattegat, her repræsenteret ved Frederikshavn. Maksimalniveauet på 1 meter indtraf kl 13z. Sidste på eftermiddagen, kl. 17-18z toppede vandstanden i det sydlige Kattegat, et par timer senere i den nordlige del af Bælthavet og på Nordfyn, og endelig omkring midnat i det sydlige Bælthav og den vestlige Østersø. I løbet af 12 timer steg vandstanden med 1½-2 meter ved de fleste stationer. Efter midnat faldt vandstanden i hele regionen, og omkring middagstid den 2 november var niveauet tilbage til normalen.

100-års niveauet blev overskredet eller tangeret i Århus, Odense, Fredericia, Korsør, Slipshavn og Rødby, og sikkert også en del andre stationer som ikke er analyseret for ekstremværdier.

no plot no plot
no plot no plot
Observeret vandstand i Frederikshavn, Odense, Karrebæksminde og Haderslev, 31 oktober - 2 november 2006. v/Huess, DMI.

Maksimal vandstand (klik på et stationsnavn for at se kurven). 100-års hændelse beregnet af Kystdirektoratet, Højvandsstatistikker 2002.

Station dato/tid (utc)max.vandstand100-års hændelse
Frederikshavn 1. nov 13:00z101152
Grenå 1. nov 17:00z147196
Hornbæk1. nov 17:00z133163
Århus 1. nov 18:00z172159
Bogense1. nov 20:00z179-
Odense 1. nov 20:00z204175
Kalundborg1. nov 20:30z167167
Fredericia 1. nov 20:00z163163
Kolding1. nov 22:30z162171
Slipshavn 1. nov 20:30z177139
Korsør1. nov 20:30z162143
København1. nov 19:30z132147
Karrebæksminde1. nov 19:30z165-
Kalvehave1. nov 15:30z143-
Assens 2. nov 00:30z157-
Fåborg 1. nov 23:30z170-
Haderslev 2. nov 00:00z159-
Fynshav2. nov 00:00z171183
Åbenrå målernedbrud?-
Sønderborg målernedbrud?-
Rødby 1. nov 22:00z162162
Gedser 1. nov 20:00z137170
Hesnæs 1. nov 21:00z133-


Prognoser for vandstand
DMI beregner prognoser for vandstand med tre forskellige havmodeller, som hver på deres måde giver en vurdering af hvordan det aktuelle vejr vil få vandmasserne i Nordsø-Østersø regionen til at flytte sig. Alle modellerne bliver koblet til den samme vejrudsigt, beregnet med DMI's vejrmodel Hirlam-S, som beskrevet ovenfor.

Mike21 er en 2-dimensional havmodel, som er udviklet ved "DHI - vand og Miljø". Modellen har været anvendt til stomflodsvarsling ved DMI siden 1991.
Mog2d (Modèle aux ondes de gravité) er en 2-dimensionel finit-element stormflodsmodel under afprøvning ved DMI.
BSHcmod er en 3-dimensionel havmodel, udviklet ved Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie i Hamburg.

Som det fremgår af figurerne herunder, er den 3-dimensionelle model BSHcmod (blå kurver) langt bedre end de 2-dimensionale modeller til at beregne dette højvande. Særligt i Kattegat og den nordlige del af Bælthavet får man en meget præcis prognose med denne beregningsmetode, som tager havstrømmens vertikale struktur med i betragtning. Prognosen for højvandet er typisk mindre end 0.2 meter for lave med denne model. I Odense fjord er prognosen dog 0.4 meter for lav. Det kan skyldes at landtangen Drejet i fjordens munding blev oveskyllet, hvilket øger tilstrømningen af vand til fjorden; et forhold som modellen ikke tager højde for.

De 2-dimensionale prognoser (røde kurver) undervurderede højvandet i det sydlige Kattegat og Bælthavet markant. Højvandet i Frederikshavn udebliver stort set, og i Odense forudsiges et højvande på 1.3 meter, altså ca. 0.75 meter for lavt. Højvandet syd for Bælthavet, i den vestlige del af Østersøen, blev også undervurderet, men ikke i lige så høj grad. Det tyder på, at de 2-dimensionale modeller fejlvurderer tilførslen af vand fra Nordsøen via det dybe Skagerrak til Kattegat, idet begge modeller undervurderer den samlede vandmængde i Kattegat i denne situation.

DMI udsendte varsel om forhøjet vandstand for de indre danske farvande (med undtagelse af Limfjorden og Bornholm), baseret på den 3-dimensionelle havmodel.

Figurerne herunder viser korttids-prognoser, så virkningen af en upræcis vejrudsigt er minimeret.
no plot no plot
no plot no plot

Prognoser for alle stationer
Skagen Frederikshavn Grenå Hornbæk Århus Bogense Odense Kalundborg Fredericia Kolding Slipshavn Korsør København Karrebæksminde Kalvehave Assens Fåborg Haderslev Fynshav Sønderborg Åbenrå Rødby Gedser Hesnæs

BSHcmod prognose for de indre danske farvande
BSHcmod prognoserne gld. for den 1. november viste at hele Østersøens sydkyst ville blive ramt af et højvande på 1½-2 meter, værst i den vestlige del af Østersøen og i Bælthavet. Højvandet skyldtes at havoverfladen i Østersøen er tippet, så man samtidigt har lavvande oppe i den Botniske Bugt. Prognosen viser, at vandstanden ville kulminere ca. kl. 22z (kl. 23 dansk tid). Vandmængden i Østersøen og Kattegat ligger generelt ca. ½ meter over normalt niveau.

no plot


Konklusion
Stormen den 1. november var godt forudsagt af Hirlam. Den første forudsætning for at få en god stormflodsvarsling var dermed opfyldt. Det andet trin - forudsigelse af maksimal vandstand - forløb delvist tilfredsstillende.

Over den østlige del af Nordsøen og ud for den jyske vestkyst nåede vinden stærk stormstyrke. Da vindretningen var nordlig, fik dette dog ikke betydning for hverken den jyske vestkyst eller vandstanden i den danske del af vadehavet. Derimod blev den Nordøstfrisiske kyst, herunder Elbens munding, udsat for kraftigt forhøjet vandstand.

I den sydlige del af Kattegat og i Bælthavet nåede vandstanden rekordhøjde - op til 1.8 meter ved flere stationer, og lige over 2 meter i Odense Fjord. Returperioden for højvandet var ved flere stationer mere end 100 år. Langs kysterne syd for Bælthavet nåede vandstanden også kritisk niveau, men her var de fleste steder der tale om en mere 'normal' stormflod. Imidlertid blev situationen også her kritisk, da enkelte diger blev gennembrudt.

Maksimalvandstande beregnet med DMIs 3-dimensionelle havmodel BSHcmod lå kun ca. 0.2 meter under det observerede. Dette udgjorde grundlaget for en succesfuld varsling i praksis. Vandstandprognoser beregnet med de 2-dimensionale modeller Mike21, Mog2d, var systematisk for lave. Dette indikerer, at en 3-dimensionel model er påkrævet for at kunne varsle fænomener som dette i tide.

Jacob Woge Nielsen jw@dmi.dk Vibeke Huess vh@dmi.dk
[ rettet 2008.12.12 jw ]