Modelleret arktisk havis
English version

Modelleret arktisk havis

Grafikken til højre viser kort med modelleret havistykkelse mens graferne viser beregnet total havisvolumen for Arktis som funktion af dag på året. Middelvolumen og standardafvigelsen for perioden 2004-2013 er vist med grå. Figurene er baseret på beregninger med DMI's operationelle hav- og havismodel HYCOM-CICE. Det totale volumen er et produkt af havis-koncentrationen og havis-tykkelsen.

Haviskoncentrationen (isdækket) er i dag relativ godt bestemt fra satellitprodukter, mens havistykkelsen er dårlig kendt. Således hjælper modellen med at give et realistisk estimat af den samlede havismængde i Arktis, hvorved rubustheden af den tilbageværende havis kan vurderes. Dette har f.eks. betydning for, om havisen langs Østgrønland kan overleve hele vejen ned til Grønlands sydspids Kap Farvel og måske fylde Julianehaabsbugten op til stor gene for det maritime folk.

Isdækket i Arktis vokser gennem vinteren og topper tidlig forår. Afsmeltningen tager fart i løbet af foråret, når Solen får mere magt, og i september er isens udbredelse typisk nede på en tredjedel af vinterens maksimum.

Polarportal og ocean.dmi.dk kan man dagligt følge den beregnede havistykkelse og volumen.

Ny grafik
Vi har forbedret DMI's operationelle hav og havismodel HYCOM-CICE med opdateret HYCOM kode, som blandt andet beskriver tidevandet bedre. Friktionen mellem hav og havis er desuden øget, og klimatologisk ferskvandsinput er blevet opdateret. Modellen har kørt uafbrudt siden september 1997. Derfor har vi den 13. oktober 2016 opdateret grafikken af havis-tykkelse og volumen med de nye og forbedrede data på Polarportal og ocean.dmi.dk.

Den forbedrede modelopsætning har ført til et mindre fald i den beregnede havistykkelse, specielt om vinteren. År til år variationen er også blevet mindre. Derimod er tendensen årene imellem stort set uændret, således at et år med stort havisvolumen i det gamle setup også har et stort havisvolumen i det nye, og tilsvarende for år med lav havisvolumen.
Modelleret havistykkelse og -volumen. Det store kort viser havistykkelsen, mens den lille figur viser kurver for havisvolumen for de seneste år. Det grå område omkring middelværdien (2004-2013) svarer til plus/minus 1 standard afvigelse.


....................
Mads Hvid Ribergaard - 13. Oktober 2016