Modelleret arktisk havis
English version

Modelleret arktisk havis

Grafikken til højre viser kort med modelleret havistykkelse mens graferne viser beregnet total havisvolumen for Arktis som funktion af dag på året. Middelvolumen og standardafvigelsen for perioden 2004-2013 er vist med grå. Figurene er baseret på beregninger med DMI's operationelle hav- og havismodel HYCOM-CICE. Det totale volumen er et produkt af havis-koncentrationen og havis-tykkelsen.

Haviskoncentrationen (isdækket) er i dag relativ godt bestemt fra satellitprodukter, mens havistykkelsen er dårlig kendt. Således hjælper modellen med at give et realistisk estimat af den samlede havismængde i Arktis, hvorved rubustheden af den tilbageværende havis kan vurderes. Dette har f.eks. betydning for, om havisen langs Østgrønland kan overleve hele vejen ned til Grønlands sydspids Kap Farvel og måske fylde Julianehaabsbugten op til stor gene for det maritime folk.

Isdækket i Arktis vokser gennem vinteren og topper tidlig forår. Afsmeltningen tager fart i løbet af foråret, når Solen får mere magt, og i september er isens udbredelse typisk nede på en tredjedel af vinterens maksimum.

Polarportal og ocean.dmi.dk kan man dagligt følge den beregnede havistykkelse og volumen.

Ny grafik
Vi har forbedret DMI's operationelle hav og havismodel HYCOM-CICE med højere horisontal opløsning og opdaterede HYCOM og CICE kode. Specielt havisdelen er kraftig forbedret med smeltevandssøer, isens saltholdighed, forbedret thermodynamik mm. Ferskvandsinputtet fra Grønland er desuden kraftigt forbedret vha. ferskvandsprodukt fra GEUS, hvilket specielt forbedrer de kystnære havstrømme og dermed istransporten langs Grønland. Modellen har kørt uafbrudt siden september 1990. Derfor har vi den 7. december 2021 opdateret grafikken af havis-tykkelse og volumen med de nye og forbedrede data på Polarportal og ocean.dmi.dk.

Den forbedrede modelopsætning har ført til højere variabilitet samt mindre kraftig smeltning om sommeren, hvilket giver en forskydning på ca. en halv måned i tiden for mindste isvolume. Tendensen årene imellem er stort set uændret, således at et år med stort havisvolumen i det gamle setup også har et stort havisvolumen i det nye, og tilsvarende for år med lav havisvolumen.

Modelleret havistykkelse og -volumen. Det store kort viser havistykkelsen, mens den lille figur viser kurver for havisvolumen for de seneste år. Det grå område omkring middelværdien (2004-2013) svarer til plus/minus 1 standard afvigelse.